Category: Soal Bahasa Jawa – Pilihan Ganda

Soal Bahasa Jawa Kelas 7 2013

01. Sanepa iku sarupane unem-unem. Kang ngemu surasa………pranyatan sing di ungkap utawa ditulisake.

a. Kosok baline                                                c. Luwih saka

b. Padha karo                                                  d. Kurang saka

02. Lumrahe sanepa dienggo guyon parikeni / nyindir liyan kanthi cara……………..

a. Rada kasar                                                  c. Biyasa wae

b. rada alus                                                     d. Prasaja wae

03. Sanepa iki bacutna:  Utange………… ( Tegese , Utange akeh banget )

a. Arang wulu pitik                                            c. Arang wulu kucing

b. Arang kranjang                                             d. Arang arang

04. Apa tegese sanepa: Tembunge pahit madu

a. Tembunge kasar banget                               c. Tembunge ora dingerteni

b. Tembunge nlarani ati                                    d. Tembunge manis banget

 

05. Cerita karangan kang awujud gancaran kang isine bab- bab ngayawara / ora ana kanyatane arane ?

a. Legenda                                                      c. Dongeng

b. Mite                                                             d. Sage

06. Dongeng kangnyritaake dumadine alam / panggonan arane…….

a. Legenda                                                      c. Fabel

b. Mite                                                             d. Sage

07. Dongeng sing ceritane bab kewan sing nggambarake watak-wantune sarta adat tata carane manungsa

Arane…………………..

  1. Legenda                                                     c. Fabel
  2. Mite                                                            d. Sage

08. Dongeng manuk Greja lan manuk Manyar klebu ewone……

a. Legenda                                                      c. Fabel

b. Mite                                                             d. Sage

09. Guritan iku mujudake rakitaning ukara kang mentes sarta…………….

a. Ngandut wirama                                           c. Kentheling surasa

b. Dhong – dhinge swara                                  d. Wangsulan a, b, c lan d bener

10. Guritan iku basa indonesiane padha karo…………

a. Puisi                                                            c. Prosa

b. Pantun                                                         d. Syair

11. Guritan iku kaperang dadi loro……………..

a. Guritan modern lan tradisional                       c. Guritan gagrak anyar lan tradisional

b. Guritan modern lan gagrak lawas                  d. Guritan gagarak anyar lan gagrak lawas

12. Guritan wujud rakitan ukara kang wantah lumrahe……….

a. Angel dimangerteni maknane                        c. Kadang gampang, kadang angel

b. Gampang dimangerteni maknane                  d. Butuh pengalaman maca guritan

13. Salah siji ciri utawa titikane parikan yaiku…….

a.Sapada dumadi rong ukara                            c. Sapada dumadi rong pada

b.Sapada dumadi rong gatra                            d. Sagatra dumadi rong ukara

14.Bebukane parikan iku manggon ing ngendi ?..

a. Gatra siji                                                      c. Ukara kapisan

b. Gatra loro                                                    d. Ukara kapindho

15. Wos utawa isining parikan manggon ono ing………………

a. Gatra siji                                                      c. Ukara kapisan

b. Gatra loro                                                    d. Ukara kapindho

16. Tuladha tembung yogaswara……….

a. Wira – wiri                                                     c. Mota – mati

b. Kartana – kartini                                           d. Pemudha- pemudhi

17. Tembung “ Wanda “ iku basa indonesiane padha karo…….

a. Suku kata                                                    c. Kalimat

b. Kata                                                            d. Bait

18. Tembung “ Padha “  iku basa indonesiane padha karo…….

a. Suku kata                                                    c. Kalimat

b. Kata                                                            d. Bait

19“ Nalika ibu dhahar, aku melu mangan pisan “  Ukara iku migunaake basa…………………….

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

20. “ Wekdal Bapak kondur, kula dereng wangsul saking sekolahan “  Ukara iki mawa basa………….

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

21. “ Adhik…………….bubur, Aku…………… sega goreng, Bapak…………….sega rawon “

a. Maem, mangan, nedha                                 c. Maem, mangan , dhahar

b. Mangan, nedha, dhahar                                d. Mangan, dhahar, dhahar

22. “ Wektu Bapak…………..Aku, Ibu……………Eyang putri “

a. Nyeluk, nyeluk                                              c. Nimbali, ngaturi

b. Nimbali, nimbali                                           d. Ngaturi, nimbali

23.” Thole , kena enggal sinaua. Aja dolanan play station  wae ! “    Iku ngono guneme………..

a. Guru marang muride                                     c. Kangmas marang adhine

b. Wwong tuwa marang anake                          d. Mbakyu marang adhine

24. Bocah sing durung ngerti unggah-ungguh, lumrahe migunakake basa…..

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

25. “ Eyangku lagi dhahar.”    Ukara iku migunaake basa………………

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

26” Thole, kae lho Bapak rawuh !” ukara iki mawa basa……….

a. Ngoko lugu / wantah                                     c. Krama lugu / madya

b. Ngoko alus / andhap                                    d. Krama alus / inggil

Iklan

Soal Bahasa Jawa Pilihan ganda kelas 8 2013

01.  Wong sing nglakokake / nyritaake wayang kasebut……….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

02.  Wong sing nabuh gamelan ing pagelaran kesenian kasebut………

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

03.  Wong sing dadi juru nembang ( Penyanyi )  sing mbarengi gamelan kasebut ……….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

04.  Wong sing nyuara-ake tetembangan ( backing vokal ) sing mbarengi gamelan kasebut…….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

05.  Ayo……………..….tembange di dhapuk dhisik, bubar iku nuli nembang bebarengan !

a. Cakepan                                                      c. Gamelan

b. Gendhing                                                     d. Gambang

06.  Mangga kita ngaso sawetawis, gamelanipun dipun …………….rumiyin.

a. Buka                                                            c. Suwuk

b. Bawa                                                           d. Beksa

07.  Wong sing elek aten-atene ing aranan………………

a. Atine kethul                                                  c. Atine dhongdhong

b. Atine ana wulune                                          d. Wangsulan b lan c bener

08.  Wong sing gumedhe utawa sombong ing aranan………

a. Dhuwur atine                                                c. Dhuwur pangkate

b. Gedhe endhase                                            d. Wangsulan a lan b bener

09.  Aturan kang ana ing sajrone luwih longgar, yaiku dumunung ana ing…………………

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

10.  Peserta ora diwatesi secara ketat lan lumrahe mujudake kelompok cilik kang salah siji ing antarane

tampil minangka pemimpin tanpa wakil iki titikane……….

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

11.  Diskusi iku lumrah dieloki dening kabeh siswa kelas, iki titikane……………..

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

12.  Pemimpin darbe fungsi minangka moderator, dene wakile minangka sekretaris / notulis kang ditugasi

nyathet notulen. Iki titikane………………..

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

13.  Agenda bab sajrone dhiskusi disampekake dening sawijining pemrasaran utawa luwih ( lumrahe –

Luwih ). Pemrasaran secara gegantenan nyampekake andharan panemune ngenani topik kang padha

utawa salah siji aspek saka topik kang padha kasebut.Iki mujudake titikan utawa ciri………………….

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

14.  “ Njanur gunung, kadingaren dolan mrene “ iki mujudake tuladhane wangsalan…….

a. Padinan                                                       c. Rangkep

b. Lamba                                                         d. Wangsulan a, b, lan c bener

15.  “ Surya kembar ing wadana, aja kemata yen kowe gela “  Surya kembar ing wadana batangane………

a. Netra                                                           c. Mripat

b. Mata                                                            d. soca

16.  “ Kembang gedhang isih mudha patute golek piwulang “  Kembang gedhang  batangane………….

a. Tuntut                                                          c. Gedhebog

b. Ontong                                                        d. Bungkil

17.  “ Reca kayu, goleka sabda-sabda rahayu “  Reca kayu , batangane……………

a. Boneka                                                        c. Ukiran saka kayu

b. Golekan                                                       d. Pahatan kayu

18.  “ Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso “ Iki mawa purwakanthi ……..

a. Guru swara                                                   c. Guru basa

b. Guru sastra                                                  d. Guru lagu

19.  “ Kolik priya , priyagung Anjani putra “ Iki mawa purwakanthi ……

a. Guru swara                                                   c. Guru basa

b. Guru sastra                                                  d. Wangsula a, lan c bener

20.  Sela usus, pring kang rinujit miring. ( wungkal , tutus ). Aja wangkal , lamun ingutus wong tuwa.

Iki mujudake purwakanthi…………..

a. Padinan                                                       c. Rangkep

b. Lamba                                                         d. Sinawung tembang

21.  Kowe iku aja sok dhemen…..liyan, kuwi dosa !

a. Metani lupute                                               c. mateni pangane

b. Mbukak wadine                                            d. Wangsulan a, b, lan c bener

22.  Rembuge bocah kae …………, mula sing krungu banjur nesu.

a. Ngabangake kuping                                     c. Medhot dalan

b. Ngenaki ati                                                  d. Wangsula a lan c bener

23.  Tembang pucung kalebu salah sijine……..

a. Tembang dolanan                                         c. Tembang tengahan

b. Tembang macapat                                       d. Tembang gedhe

24.  Wangsalan iku unen-unen saemper….. Batangane wis dikandakake pisan, mung wae ora melok / cetha.

a. Guritan                                                         c. Parikan

b. Cangkriman                                                 d. Gancaran

25.  Wangsalan iku kaperang dadi pira ?

a. Rong wanra                                                  c. Patang warna

b. Telung warna                                                d. Limang warna

26.  Wangsalan Rangkep iku wangsalan kang ngemu ………

a. Batangan mung siji                                       c. Batangan luwih saka siji

b. Batangan loro                                              d. Batangan ora mesti