Soal Bahasa Jawa Semester Ganjil 2013 Kelas 7

SAKERA
Sakera uga kalebu salah sijining pahlawan saka kabupaten pasuruan, saliyane Untung Surapati. Wektu iku nasibe bangsa pancen banget sengsarane krana dijajah dening walanda. Sarehne Sakera ora bisa mbantu nentengake bebane kaume, mula dheweke banjur terang-terangan nolak pajeg sing dibebanake Walanda marang dheweke.
Sakera nesu banget nalika ndulu kapriye carane mandor kang dadi athek-antheke Walanda , tumindake kanti kasar lan ora manusiawi marang buruh perkebunan. Sakera ngupaya banget anggone nglabuhi rakyat. Wusanane dumadi cecongkrahan sing nganti niwasake salah sijine mandor. Sakera banjur masrahake anggane lan terus diadili sarta dovonis ukuman pakunjaran 15 tahun.
Sawise Sakera kasil metu saka pakunjaran mau, dheweke bener- bener ngugemi prasetyane yaiku kanthi cara ngobong gusis kebon tebune Walanda, saengga Walanda ora bisa panen. Krana Sakera banget sekti mandraguna, walanda kuwalahen ngadhepi. Mula saka iku kanthi akal julige, Walandabanjur ngasut kanca sapegurone Sakera kanggo ngrangker pahlawan kasebut. Ngakali utawa mancing supaya Sakera gelem metu saka pandelikane, yaiku kanthi nekakake kesenian tradisional , kang dadi karemane.
Temen, nedheng-nedhenge kesenian tradisional lumku, Sakera terus ambyur melu mbeksa. Nanging sadurunge beksan ditindakake, sakera dijaluk kanca sapegurone supaya gelem nyelehake clurit ( Sanjata sejenis arit) ing sawatara wektu. Sakera terus mbekso kanthi lekoh, tanpa curiga marang kawilujenganing anggane. Saking lekohe anggone mbeksa nganti ora krasa, ujug-ujug Sakera wis kausung mlebu perangkap, singwis kasediyakake. Perangkap kasebut kaisenan dening sakehing pring kang lancip-lancip, saengga bisa ndadekake tiwase anggane.
Kajarwakake saka ‘ drama Fragmen Kasejarahan Jatim Th 2002’ , Dinas P&K Propinsi Jatim.

Pilihen salah siji wangsulan a, b,c utawa d sing koanggep paling bener !
01. Pahlawan swaka Pasuruhan iku sapa wae ?
a. Untung Surapati c. Clurit
b. sakera d. Wangsulan a lan b bener
02. Sakera iku mujudake rakyat cilik sing kepriye ?
a. Sing tansah wengis marang bangsane c. Sing tansah ambek wani marang bangsane
b. Sing tansah ambek siya marang bangsane d. Sing tansah prihatin marang bangsane
03. Sasuwene ing pakunjaran, apa sing ditindakake Sakera ?
a. Tansah mikirake nasib kasangsaraning rakyate c. Tansah seneng-seneng karo kanca-kancane
b. Lali/ ora eling marang nasib kasangsaraning rakyate d. Ethok-ethok mbala lan ngrewangi Walanda
04. Sawise Sakera kasil metu saka pakunjaran, apa sing banjur ditindakake ?
a. Sakera nyerang bala Walanda kanthi dedelikan c. Sakera tumindak kasar marang bojone Walanda
b. Sakera mbelani rakyat merangi Walanda d. Sakera ngobong gusis kebon tebune Walanda
05. Walanda sawadya balane iku kuwalahen ngadhepi Sakera, Genea mangkono ?
a. Sebab, Sakera iku duweni akal julig c. Sebab, Sakera balane akeh
b. Sebab, Sakera iku sekti mandra guna d. Sebab, sakera iku nggawa clurit ( sejenis arit )
06. Sing dadi kesenengane Sakera iku apa ??
a. Kesenian wayang c. Kesenian Tradisional
b. Kesenian tetembangan d. Kesenian modern
07. Senjata andalane Sakera iku apa ?
a. Keris c. Pring lancip
b. Gaman d. Clurit ( sejenis arit )
08. Sarehne ora bisa mbantu ngentengake beban kaume,Sakera banjur kepriye ?
a. Ngupaya banget anggone nglabuhi rakyat ing maneka kalangan
b. Terang-terangan nolak pajeg sing dibebanake Walanda marang dheweke
c. Milih dadi antek-anteke walanda kang manusiawi mring buruh perkebunan
d. Wangsulan a, b, lan c kabeh bener
09. Nalika dumadi cecongkrahan, Sakera niwasake salah sijining mandor. Saka tumindake mau Sakera divonis
ukuman pakunjaran pirang taun ?
a. Limang taun c. Limang wulan
b. Limolas taun d. Limang dina
10. Kepriye mungguhe Sakera nalika ndulu carane mandor kang numindakake kanthi kasar marang buruh
perkebunan ?
a. Tenang-tenang wae c. Nesu banget
b. Biyasa-biyasa wae d. Diadhepi kanthi sabar
11. Tuladha tembung-tembung sing entuk seselan ………….
a. Sumur, mumpung, lumpang c. Jeledhor, tumemplek, tinuku
b. Nandur, nulis, nindakake d. Wangsula a, b lan c bener
12. Nalika nekani ulang taune kancane, adhiku aklambi abang kembang-kembang. Ater-ater a- ing tembung
aklambi ngemu teges …………..
a. Nganggo c. Tuku
b. Duwe d. Njaluk
13. ……menapa dereng nedha , kok sekulipun taksih wonten.
a. Kowe c. Sampeyan
b. Koen d. Panjenengan
14. Apa …….. wis pirsa yen acarane mengko diundur jam 15:00 WIB ?
a. Kowe c. Sampeyan
b. Koen d. Panjenengan
15. sampu ta sampun , mangke kula dak ….. piyambak tedhanipun.
a. Njupuk c. Mundhut
b. Mendhet d. Wangsulan a, b lan c bener
16. Menawi …… ingkang ngaturi , Insyaallah panjenenganipun kersa rawuh.
a. Kowe c. Sampeyan
b. Ndika d. Panjenengan
17. Unggah-ungguh basa iku kaperang dadi loro , yaiku……….
a. Basa ngoko lan basa krama c. Krama lugu lan krama alus
b. Ngoko lugu lan ngoko alus d. Ngoko alus lan krama alus
18. Titikaning basa ngoko lugu utawa wantah ……….
a. Tembung ngoko kabeh c. Ater-ater lan panambang dikramakake
b. Tembung ngoko kecampuran krama d. Wangsulan a lan c bener
19. Owahaning tembung lingga dadi tembung andhahan iku krana entuk apa ?
a. Wuwuhan, seselan lan camboran c. Ater-ater , seselan lan panambang
b. Ater-ater , dirangkep lan dicambor d. Wuwuhan , dirangkep lan dicambor
20. Sing kalebu wuwuhan iku apa wae ?
a. ater-ater, seselan lan camboran c. Ater-ater , seselan lan panambang
b. Ater-ater , dirangkep lan di cambor d. Ater-ater, rangkep lan panambang
21. Sing kalebu ater-ater anuswara iku ……..
a. Any, am, ang, an c. Sa, pa, pi, pra, tar, ka
b. Dak, ko/kok, di d. Kuma , kami, kapi
22. Sing kalebu ater-ater tripurusa iku ……..
a. Any, am, ang, an c. Sa, pa, pi, pra, tar, ka
b. Dak, ko/kok, di d. Kuma , kami, kapi
23. Sing kalebu seselan iku ……..
a. Ni, ma, er, el c. In, um a, ana
b. In, m, er, el d. In, um, er, el
24. …… Isih bingung ngedume. Tembung ngedume yen diudhal manut linggane ……….
a. Ngedu + me c. Ng+ edu+ me
b. Ng+ edum+ e d. Nge+ du+ me
25. Mung kanggo mepaki kelompok wae. Tembung mepaki yen diudhal manut linggane ……….
a. Me+ pak+ i c. M+ epak+ i
b. Me+ pa+ ki d. M+ pepak+ i
26. Kula dipun …..Ibu, Ibu lajeng ……. Bapak. Tembung-tembung kang trep kanggo nyampurnakake ukara
kasebut.
a. Aturi , ngaturi c. Aturi , nimbali
b. Timbali , nimbali d. Timbali , ngaturi
27. Ibu….kula, kula lajeng …. Bapak. Tembung –tembung sing trep kanggo nyampurnakake ukara kasebut.
a. Ndangu , ndangu c. Ndangu , nyuwun pirsa
b. Nyuwun pirsa , nyuwun pirsa d. Nyuwun pirsa , ndangu
28. Dipun sekecakaken anggenipun …. kula ugi nembe kemawon …. . tembung-tembung sing trep kanggo
nyampurnakake ukara kasebut.
a. Dhahar , dhahar c. Nedha , dhahar
b. Nedha , nedha d. Dhahar , nedha
29. Adhik ….susu, kula……..es teh , lan Bapak ….. kopi . tembung-tembung sing trep kanggo nyampurnakake
ukara kasebut.
a. Ngombe , nginum , ngunjuk c. Nginum , ngunjuk , ngunjuk
b. Nginum , nginum , ngunjuk d. Ngombe , ngombe , ngunjuk
30.. Pangetrapane basa ngoko alus/ andhap : “ sesuk …arep tindak Surabaya”.
a. adhik-adikku c. Aku lan Toni
b. Bapak lan Ibu d. Kanca-kancaku
31. Ing ngisor iki tuladhane basa ngoko alus/ andhap sing bener kajaba ………
a. Bapakku isih gerah waja c. Adhik kudu sare saiki
b. Bapak Ibu guru wis rawuh d. Ibuku ora sida tindak

32. Sing kalebu tuladha tembung dwipurwa ……….
a. Wiwitane c. Memangan
b. Mecoco d. Wangsulan a, b lan c bener
33. Sing kalebu tuladha tembung dwiwasana ………
a. Wiwitane c. Memangan
b. Mecoco d. Wangsulan a, b lan c bener
34. Sing kalebu tembung dwilingga semu ………….
a. Orong-orong c. Nyapa-nyapa
b. Mrana-mrana d. Wangsulan a, b lan c bener
35. sing diunekake rambah pindho wanda wekasan tembunge yaiku………..
a. Dwipurwa c. Dwilingga wantah
b. Dwiwasana d. Dwilingga salin swara
36. Sing diunekake rambah pindho tembung linggane, nanging owah salah siji swarane yaiku……
a. Dwilingga c. Dwilingga wantah
b. Dwilingga semu d Dwilingga salin swara
37. Tembung ‘ Jam dindingku ‘ yen ditulis mawa aksara jawa …………..

a. c.

b. d.

38. Tembung ‘ Gak preduli ‘ yen ditulis mawa aksara jawa …………..
a. c.

b. d.

39. Tembung ‘ Mangan soto ‘ yen ditulis mawa aksara jawa …………..
a. c.

b. d.

40. Tuladha basa ngoko andhap sing bener……
a. Pakdhe lunga dhateng Malang c. Budhe sampun nginum jampi
b. Ibu kula nedha sekul jagung d. Bapak tindak kantor esuk mau
41. Basa ngoko andhap (alus) iku digunakake dening ….
a. Wong sing sapadha-padha umure c. Wong wadon marang bojone
b. Wong tuwa marang wong enom d. Wangsulan a, b, lan c bener
42. Pitik iku asikil loro., dene wedhus asikil papat. Ater-ater a-ing tembung asikil ngemu teges ……
a. Nganggo c. Nggawa
b. Duwe d. Tumemplek
43. Sakabehing tembung lingga sing entuk ater-ater anuswara dadi…….
a. Tembung kriya tanggap c. Tembung kriya lingga
b. tembung kriya tanduk d. Tembung tanggap tanduk
44. Sampeyan menepa sampun…..menawi Bu Sumiatun tilar donya ?
a. Krungu c. Kandha
b. Mireng d. Matur
45. Eyangipun Rinawati…….minggu kepengker.
a. Mati c. Pejah
b. Tilar d. Seda
46. Ibu kula taksih dereng ….saking peken, wekdal bapak tindak Malang.
a. Teka c. Dhateng
b. Dugi d. Rawuh
47. Yen……..bapakmu iku enggal maraa, ben bapakmu ora duka !
a. Diceluk c. Ditimbali
b. Dikongkon d. Dipun timbali
48. Ing basa ngoko alus (andhap). Tembung “aku” owah dadi …..
a. Ingsun c. Kula
b. Dalem d. Aku
49. Ing basa ngoko alus (andhap) . Tembung “kowe” owah dadi …….
a. Sampeyan c. Sliramu
b. Panjenengan d. Wangsulan a, b lan c bener
50. Ing basa ngoko alus (andhap), kepriye mungguhe ater-ater lan panambange ?
a. Ater-ater lan panambange dikramakake c. Ater-ater dikramakake lan panambang ora dikramakake
b. Ater-ater lan panambange ora dikramakake d. Ater-ater ora dikramakake lan panambang dikramakake

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s