Soal Bahasa Jawa Semester Ganjil 2013 Kelas 9

Buwah Naga

Buwah naga (Dragon Fruit) tetuwuhan rumpun kaltes iki asale saka Israel ,lan terus dikembangake ana ing Australia, Thailand, lan Vietnam.   Miturut Anis Susilawati/ 46 (petani buwah naga asal desa Sugihwaras Kec -Ngancar, Kab Kediri).    Kang weruh sepisanan tetuwuhan iki ana Israel yaiku Djoko Raino Sigit, sarjana biologi UNS Surakarta. Wektu iku sabaline saka Israel, salah siji kancane saka Thailand nggawa bibit lan terus dikembangake ana negarane nganti saiki. Banjur tahun 1997 Djoko Raino sigit menyang Thailand lanweruh tetuwuhan iku bisa uga apik. Mula banjur digawa kanthi sesingidan, awit ora sembarang bibit oleh digawa menyang njabane negara.

Anis susilawati, sepisanan antuk bibit buwah naga kasebut sawise diwenehi kancane sing kerja sama karo sadulur ing kedutaan Indonesia ing Bangkok.  Wektu iku olehe menehi bibit buwah naga wujude stekan saka wite.

Buwah naga kuwi rasane legi campur kecut seger, duweni sisik utawa jumbai semu ijo ana perangan sisih njaba, njerone daging ana bintik-bintik ireng ,serta kadar rasa legine kagolong kurang dibandhingake buwah jenis liyane.

Tetuwuhan iki yen di kembangake kanthi apik saben tahune uwoh ping telu lan prodhuksine bisa terus mundhak. Nanging kudu diopeni apik ora kena asal-asalan.

Kajaba nduweni nilai ekonomis uga anduweni khasiyat kanggo kesehatan, yaiku minangka penyeimbang kadar gula darah, nyegah kanker, kesehatan tutuk, ngurangi kolesterol, nyegah pendarahan, lan obat keputihan.  Saiki cukup akeh petani sing padha nglirik  tetuwuhan iki, lan malah saka perguruan tinggi uga wis akeh sing ngembangake bibite kanggo bahan penelaten.

 (Kapetik saka PS, No4,edisi23 Januari 2010, kaca 12)

Pilihen salah siji wangsulan a, b, c utawa d , sing koanggep paling bener !

01.    Apa ta irah-irahane wacan ing ndhuwur  ?

a.  Buwah Naga                        c.  Penemu buwah naga

b.  Tetanen                                d.  Bibit buwah naga

02.    Apa temane wacan ing ndhuwur  ?

a.  Buwah Naga                        c.  Penemu buwah naga

b.  Tetanen                                d.  Bibit buwah naga

03.    Buwah naga sinebut uga …………

a.  Hylocereus undatus                      c.  Hylocereus polyrhinzus

b.  Selenicereus megalantus             d.  Dragon fruit

04.    Geneya seperangan petani padha nglirik komoditas buwah naga kasebut  ?

a.  Jalaran budidayane gampang    c. Jalaran regane larang

b.  Jalaran prospek apik                     d.  Wangsulan a, b lan c bener

05.    Kepriye wujude bibit buwah naga kang sapisan ditampa Anis Susilawati

mau  ?

a.  Cangkokan                                  c.  Stekan saka wite

b.  Wit Cilik                                       d.  Thukulan saka bijine

06.    Sapata kang weruh sepisanan tetuwuhan buwah naga ana Israel ?

a.  Anis Susilawati                       c.  Sarjana biologi UNS

b.  Djoko Raino Sigit                  d.  Wangsulan  b lan c  bener

07.    Tetuwuhan buwah naga iku asale saka ngendi  ?

a.  Saka Australia, terus dikembangake ana ing Israel, Thailand, lan Vietnam

b.  Saka Thailand, terus dikembangake ana ing Australia, Israel, lan Vietnam

c.  Saka Vietnam, terus dikembangake ana ing Australia, Thailand , lan Israel

d.  Saka Israel, terus dikembangake ana ing Australia, Thailand, lan Vietnam

08.    Kaya ngapa kahanane buwah naga kuwi  ?

a.  Rasane legi campur kecut seger       c.  Duweni sisik utawa jumbai semu ijo

b.  Ing njerone daging ana bintik-bintik ireng         d.  a, b lan c bener

09.    Apa wae khasiat buah naga kanggo kesehatan  ?

a.  Penyeimbang kadar gula darah             c. Nyegah kanker

b.  Ngurangi kolesterol                                    d.  a, b lan c bener

10.    Kenapa Djoko Raino Sigit nggawa bibit buwah naga saka Thailand karo laku sesingidan ?

a.  Sebab buwah naga dudu sembarang bibit tetuwuhan

b.  Sebab ora sembarang bibit oleh digawa metu menyang njaba negara

c.  Sebab buwah naga nduweni khasiat gede tumrap kesehatan

d.  a, b lan c bener

11.  Drama kang tuwuh ngrembaka cunduk kulawan dina dina gumbira / pestaning rakyat

kang ana,utamane saka karang padesan arane

a.  Drama domestik                                                     c.  Drama sedhih

b.  Drama rakyat                                                          d.  Drama moralis

12.  Drama kang nggambarake gesehe panemu antarane paraga utama lan kekuwatan

ngedab- edabi, pungkasane nuwuhake prahara utawa bab kesusahan arane…………….

a.  drama domestik                                                      c.  Drama sedhih

b.  Drama rakyat                                                          d.  Drama moralis

13.    Ciri utama drama iku …….

a.  Nggambarake panguripane manungsa lan watake liwat tingkah laku (akting),utawa

dhialog kang dipentasake.

b.  Nggambarake panguripane kewan lan watake liwat tingakah laku (akting), utawa

dhialog kang dipentasake.

c.  Nggambarake panguripane manungsa lan watake liwat ceramah utawa crita lisan

kang di pentasake.

d.  Wangsulan a,b lan c bener.

14.    Kegiyatan drama diwiwiti kanthi……………….kang diucapake dening paraga utama.

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

15.    Sesorah (pidato) cekak ing pungkasane drama ,ngemot komentar bab apa kang wis dilakonake arane……..

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

16.  Omong-omongan ing antarane paraga loro utawa luwih sajrone drama arane……..

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

17.    Paraga tunggal kang ora menehi kalodhangan tumrap liyan kanggo melu-melu ngomong arane…

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

18.    Drama sing temane njupuk bab panguripaning kaum bangsawan, kang muncul ing abad ka-18  arane …….

a.  Drama absurd                                                         c.  Drama borjuis

b.  Drama domestik                                                     d.  Drama misteri

19.    Tanggap wacana (pidhato) iku lumrahe migunakake basa…………….

a.  Gancaran                                                                c.  Guritan

b.  Parikan                                                                     d.  Ngoko alus

20.    Tanggap wacana (pidhato) lumrah diwiwiti kanthi……

a.  Ngucap puji syukur                                                c.  Uluk salam

b.  Nyuwun pangapura                                               d.  Ndedonga

21.    ‘’ Minangka purwakaning atur, sumangga kita sesarengan ngucapaken puji syukur dhumateng  ngarsanipun Gusti

Ingkang maha Agung, ingkang sampun maringi wedal kangge kito………..

Pada kasebut mujudake peranganing tanggap wacana babagan ……………

a.  Ngaturaken puji syukur                                         c.  Isi pidhato/ gatining sedya

b.  Atur panuwun kalebu sugeng rawuh                 d.  Nyuwun donga pangestu

22.    ‘’ Wusana, cekap semanten atur kawula menawi wonten kirang langkungipun anggen kawula atur   sumela, nyuwun

agunging pangaksami.”   Pada kasebut mujudake peranganing tanggap wacana babagan ……………

a.  Panutupe pidhato                                                  c.  Nyuwun donga pangestu

b.  Nyuwun pangapura                                               d.  Isi pidhato/ gatining sedya

23.    Tuladha ukara kang bener panulise ( ing basa jawa)  yaiku……….

a.  Kowe mengko sore mreneya dhisik !                   c.  Bapakku wis ora pati kuwat mlaku

b.  wingi sore aku lunga menyang Gua Akbar        d.  Wong tuwane ora bisa tindhak mrene

24.    Sing bener panulise ( ing basa jawa) yaiku…….

a.  Pulau Jawa                                                             c.  Tahun 2011

b.  Gulai kambing                                                        d.  Majua wae

25.    ‘’ Podho kanca seng rukun, ojo tansah tukar padu”. Ukara iki yen di benerake  panulisane …….

a.  Pada kanca sing rukun, aja tansah tukar padhu              c.  Padha kanca sing rukun, aja tansa tukar padu

b.  Padha kanca sing rukun,aja tansah tukar padu              d.  Padha kanca sing rukun,ajah tansah tukhar pahdu

26.    Tembung-tembung sing bener panulise ( ing basa jawa)…………

a.  Tuwa, guwa, mronowa, tukuwa                          c.  Balia, matia, siyang, meyong, keyong

b.  Nyatea, mrenea, sampeyan, tiyang                    d.  Janjiya, ngajiya, kuat, keong

27.    Tembang macapat iku cacahe ana pira ?

a.  Wolung werna                                                        c.  Sepuluh werna

b.  Sangang werna                                                      d.  Sewelas werna

28.    Kang diarani guru wilangan yaiku ……………

a.  Cacahing wanda saben sapada                         c.  Cacahing wanda saben segatra

b.  Cacahing wanda saben satembung                  d.  Cacahing gatra saben sapada

29.    Kang diarani guru lagu yaiku ………………

a.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan wanda          c.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan gatra

b.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan tembung      d.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan pada

30.    Cacahing gatra saben sapada diarani……

a.  Guru wilangan                                                        c.  Guru gatra

b.  Guru wanda                                                            d.  Guru pada

31.    Paugerane tembang dhandhanggula ……………

a.  Sagatra = 10 pada                                                 c.  Sagatra = 10 wanda

b.  Sapada = 10 gatra                                                 d.  Sawanda =10 gatra

32.     Sampurnakna ukara iki kanthi migunakake tembung saroja kang trep !

“  Yen masak sayur iku nganggoa ….sing akeh, ben sedhep !

a.   Brambang bawang                                               c.  Brambang putih

b.   Brambang abang                                                  d.  Brambang bombai

33.    Jagabaya iku sapa ?

a.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga karesikane desa

b.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga kaendahaning desa

c.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban minangka wakile Lurah

d.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga keamanan desa

34.    Carik iku sapa ?

a.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga karesikane desa

b.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga kaendahaning desa

c.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban minangka wakile Lurah

d.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga keamanan desa

35.    Sing seta kumpul padha seta, yen digeleng saka kadohan kaya kuntul neba.

Tembung seta nunggal teges karo tembung………………

a.  Abang, abrit                                                             c.  Ijo, ijem

b.  Putih, pethak                                                           d.  Ireng, langking

36.    Sing rekta kumpul padha rekta,yen disawang saka kadohan kaya wukir kawelagar.

Tembung seta nunggal teges karo tembung………………

a.  Abang, abrit                                                             c.  Ijo, ijem

b.  Putih, pethak                                                           d.  Ireng, langking

37.    “ Yen ing tawang ana lintang, cah ayu. Aku ngenteni tekamu “

Tembung tawang ing perangan lelakon kasebut nunggal teges karo tembung……………..

a.  Langit, sasangka                                                    c.  Dirgantara, bagaskara

b.  Jumantara, gegana                                               d.  Wangsulan a,b lan c bener

38.  ‘’ Minggu kepungku para siswa dijak out school menyang Panti Asuhan “

Tembung ‘ Panti ‘ nunggal tegese karo tembung…………..

a.  Omah, dwija                                                            c.  Sasana, wisma

b.  Turangga, griya                                                      d.  Wangsulan a, b lan c bener

39.    Ukara semboyan iki sing migunakake tembung kawi yaiku……………..

a.  Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti                  c.  Mikul dhuwur mendehem jero

b.  Becik ketitik ala ketara                                                          d.  Rukun agawe sentosa crah agawe bubrah

40.    Apa tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’  Bocah wadon sing sampurna  ‘’

a.  Rini Paramita                                                          c.  Sri Rahayu

b.  Putri Kartika                                                             d.  Kenya Sakembaran

41.    Apa tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’  Wanita kang kaya lintang  ‘’

a.  Rini Paramita                                                          c.  Sri Rahayu

b.  Putri Kartika                                                             d.  Kenya Sakembaran

42.    Apa tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’  Cahaya keslametan  ‘’

a.  Rini Paramita                                                          c.  Sri Rahayu

b.  Putri Kartika                                                             d.  Kenya Sakembaran

43.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Katon Bagaskara   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

44.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Sigit Irawan   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

45.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Adhi Karya   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

46.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Cakra Baskara   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

47.    Tembung  ‘’ Lelungguhan “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

48.    Tembung  ‘’ Gegambaran “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

49.    Tembung  ‘’ Lelembut “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

50.    Tembung  ‘’ Reresik “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s