Soal Bahasa Jawa Semester Ganjil 2013 Kelas 9

Buwah Naga

Buwah naga (Dragon Fruit) tetuwuhan rumpun kaltes iki asale saka Israel ,lan terus dikembangake ana ing Australia, Thailand, lan Vietnam.   Miturut Anis Susilawati/ 46 (petani buwah naga asal desa Sugihwaras Kec -Ngancar, Kab Kediri).    Kang weruh sepisanan tetuwuhan iki ana Israel yaiku Djoko Raino Sigit, sarjana biologi UNS Surakarta. Wektu iku sabaline saka Israel, salah siji kancane saka Thailand nggawa bibit lan terus dikembangake ana negarane nganti saiki. Banjur tahun 1997 Djoko Raino sigit menyang Thailand lanweruh tetuwuhan iku bisa uga apik. Mula banjur digawa kanthi sesingidan, awit ora sembarang bibit oleh digawa menyang njabane negara.

Anis susilawati, sepisanan antuk bibit buwah naga kasebut sawise diwenehi kancane sing kerja sama karo sadulur ing kedutaan Indonesia ing Bangkok.  Wektu iku olehe menehi bibit buwah naga wujude stekan saka wite.

Buwah naga kuwi rasane legi campur kecut seger, duweni sisik utawa jumbai semu ijo ana perangan sisih njaba, njerone daging ana bintik-bintik ireng ,serta kadar rasa legine kagolong kurang dibandhingake buwah jenis liyane.

Tetuwuhan iki yen di kembangake kanthi apik saben tahune uwoh ping telu lan prodhuksine bisa terus mundhak. Nanging kudu diopeni apik ora kena asal-asalan.

Kajaba nduweni nilai ekonomis uga anduweni khasiyat kanggo kesehatan, yaiku minangka penyeimbang kadar gula darah, nyegah kanker, kesehatan tutuk, ngurangi kolesterol, nyegah pendarahan, lan obat keputihan.  Saiki cukup akeh petani sing padha nglirik  tetuwuhan iki, lan malah saka perguruan tinggi uga wis akeh sing ngembangake bibite kanggo bahan penelaten.

 (Kapetik saka PS, No4,edisi23 Januari 2010, kaca 12)

Pilihen salah siji wangsulan a, b, c utawa d , sing koanggep paling bener !

01.    Apa ta irah-irahane wacan ing ndhuwur  ?

a.  Buwah Naga                        c.  Penemu buwah naga

b.  Tetanen                                d.  Bibit buwah naga

02.    Apa temane wacan ing ndhuwur  ?

a.  Buwah Naga                        c.  Penemu buwah naga

b.  Tetanen                                d.  Bibit buwah naga

03.    Buwah naga sinebut uga …………

a.  Hylocereus undatus                      c.  Hylocereus polyrhinzus

b.  Selenicereus megalantus             d.  Dragon fruit

04.    Geneya seperangan petani padha nglirik komoditas buwah naga kasebut  ?

a.  Jalaran budidayane gampang    c. Jalaran regane larang

b.  Jalaran prospek apik                     d.  Wangsulan a, b lan c bener

05.    Kepriye wujude bibit buwah naga kang sapisan ditampa Anis Susilawati

mau  ?

a.  Cangkokan                                  c.  Stekan saka wite

b.  Wit Cilik                                       d.  Thukulan saka bijine

06.    Sapata kang weruh sepisanan tetuwuhan buwah naga ana Israel ?

a.  Anis Susilawati                       c.  Sarjana biologi UNS

b.  Djoko Raino Sigit                  d.  Wangsulan  b lan c  bener

07.    Tetuwuhan buwah naga iku asale saka ngendi  ?

a.  Saka Australia, terus dikembangake ana ing Israel, Thailand, lan Vietnam

b.  Saka Thailand, terus dikembangake ana ing Australia, Israel, lan Vietnam

c.  Saka Vietnam, terus dikembangake ana ing Australia, Thailand , lan Israel

d.  Saka Israel, terus dikembangake ana ing Australia, Thailand, lan Vietnam

08.    Kaya ngapa kahanane buwah naga kuwi  ?

a.  Rasane legi campur kecut seger       c.  Duweni sisik utawa jumbai semu ijo

b.  Ing njerone daging ana bintik-bintik ireng         d.  a, b lan c bener

09.    Apa wae khasiat buah naga kanggo kesehatan  ?

a.  Penyeimbang kadar gula darah             c. Nyegah kanker

b.  Ngurangi kolesterol                                    d.  a, b lan c bener

10.    Kenapa Djoko Raino Sigit nggawa bibit buwah naga saka Thailand karo laku sesingidan ?

a.  Sebab buwah naga dudu sembarang bibit tetuwuhan

b.  Sebab ora sembarang bibit oleh digawa metu menyang njaba negara

c.  Sebab buwah naga nduweni khasiat gede tumrap kesehatan

d.  a, b lan c bener

11.  Drama kang tuwuh ngrembaka cunduk kulawan dina dina gumbira / pestaning rakyat

kang ana,utamane saka karang padesan arane

a.  Drama domestik                                                     c.  Drama sedhih

b.  Drama rakyat                                                          d.  Drama moralis

12.  Drama kang nggambarake gesehe panemu antarane paraga utama lan kekuwatan

ngedab- edabi, pungkasane nuwuhake prahara utawa bab kesusahan arane…………….

a.  drama domestik                                                      c.  Drama sedhih

b.  Drama rakyat                                                          d.  Drama moralis

13.    Ciri utama drama iku …….

a.  Nggambarake panguripane manungsa lan watake liwat tingkah laku (akting),utawa

dhialog kang dipentasake.

b.  Nggambarake panguripane kewan lan watake liwat tingakah laku (akting), utawa

dhialog kang dipentasake.

c.  Nggambarake panguripane manungsa lan watake liwat ceramah utawa crita lisan

kang di pentasake.

d.  Wangsulan a,b lan c bener.

14.    Kegiyatan drama diwiwiti kanthi……………….kang diucapake dening paraga utama.

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

15.    Sesorah (pidato) cekak ing pungkasane drama ,ngemot komentar bab apa kang wis dilakonake arane……..

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

16.  Omong-omongan ing antarane paraga loro utawa luwih sajrone drama arane……..

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

17.    Paraga tunggal kang ora menehi kalodhangan tumrap liyan kanggo melu-melu ngomong arane…

a.  Monolog                                                                   c.  Dhialog

b.  Prolog                                                                       d.  Epilog

18.    Drama sing temane njupuk bab panguripaning kaum bangsawan, kang muncul ing abad ka-18  arane …….

a.  Drama absurd                                                         c.  Drama borjuis

b.  Drama domestik                                                     d.  Drama misteri

19.    Tanggap wacana (pidhato) iku lumrahe migunakake basa…………….

a.  Gancaran                                                                c.  Guritan

b.  Parikan                                                                     d.  Ngoko alus

20.    Tanggap wacana (pidhato) lumrah diwiwiti kanthi……

a.  Ngucap puji syukur                                                c.  Uluk salam

b.  Nyuwun pangapura                                               d.  Ndedonga

21.    ‘’ Minangka purwakaning atur, sumangga kita sesarengan ngucapaken puji syukur dhumateng  ngarsanipun Gusti

Ingkang maha Agung, ingkang sampun maringi wedal kangge kito………..

Pada kasebut mujudake peranganing tanggap wacana babagan ……………

a.  Ngaturaken puji syukur                                         c.  Isi pidhato/ gatining sedya

b.  Atur panuwun kalebu sugeng rawuh                 d.  Nyuwun donga pangestu

22.    ‘’ Wusana, cekap semanten atur kawula menawi wonten kirang langkungipun anggen kawula atur   sumela, nyuwun

agunging pangaksami.”   Pada kasebut mujudake peranganing tanggap wacana babagan ……………

a.  Panutupe pidhato                                                  c.  Nyuwun donga pangestu

b.  Nyuwun pangapura                                               d.  Isi pidhato/ gatining sedya

23.    Tuladha ukara kang bener panulise ( ing basa jawa)  yaiku……….

a.  Kowe mengko sore mreneya dhisik !                   c.  Bapakku wis ora pati kuwat mlaku

b.  wingi sore aku lunga menyang Gua Akbar        d.  Wong tuwane ora bisa tindhak mrene

24.    Sing bener panulise ( ing basa jawa) yaiku…….

a.  Pulau Jawa                                                             c.  Tahun 2011

b.  Gulai kambing                                                        d.  Majua wae

25.    ‘’ Podho kanca seng rukun, ojo tansah tukar padu”. Ukara iki yen di benerake  panulisane …….

a.  Pada kanca sing rukun, aja tansah tukar padhu              c.  Padha kanca sing rukun, aja tansa tukar padu

b.  Padha kanca sing rukun,aja tansah tukar padu              d.  Padha kanca sing rukun,ajah tansah tukhar pahdu

26.    Tembung-tembung sing bener panulise ( ing basa jawa)…………

a.  Tuwa, guwa, mronowa, tukuwa                          c.  Balia, matia, siyang, meyong, keyong

b.  Nyatea, mrenea, sampeyan, tiyang                    d.  Janjiya, ngajiya, kuat, keong

27.    Tembang macapat iku cacahe ana pira ?

a.  Wolung werna                                                        c.  Sepuluh werna

b.  Sangang werna                                                      d.  Sewelas werna

28.    Kang diarani guru wilangan yaiku ……………

a.  Cacahing wanda saben sapada                         c.  Cacahing wanda saben segatra

b.  Cacahing wanda saben satembung                  d.  Cacahing gatra saben sapada

29.    Kang diarani guru lagu yaiku ………………

a.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan wanda          c.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan gatra

b.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan tembung      d.  Dhong-dhinging swara saben pungkasan pada

30.    Cacahing gatra saben sapada diarani……

a.  Guru wilangan                                                        c.  Guru gatra

b.  Guru wanda                                                            d.  Guru pada

31.    Paugerane tembang dhandhanggula ……………

a.  Sagatra = 10 pada                                                 c.  Sagatra = 10 wanda

b.  Sapada = 10 gatra                                                 d.  Sawanda =10 gatra

32.     Sampurnakna ukara iki kanthi migunakake tembung saroja kang trep !

“  Yen masak sayur iku nganggoa ….sing akeh, ben sedhep !

a.   Brambang bawang                                               c.  Brambang putih

b.   Brambang abang                                                  d.  Brambang bombai

33.    Jagabaya iku sapa ?

a.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga karesikane desa

b.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga kaendahaning desa

c.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban minangka wakile Lurah

d.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga keamanan desa

34.    Carik iku sapa ?

a.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga karesikane desa

b.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga kaendahaning desa

c.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban minangka wakile Lurah

d.  Perangkat desa kang duwe kuwajiban njaga keamanan desa

35.    Sing seta kumpul padha seta, yen digeleng saka kadohan kaya kuntul neba.

Tembung seta nunggal teges karo tembung………………

a.  Abang, abrit                                                             c.  Ijo, ijem

b.  Putih, pethak                                                           d.  Ireng, langking

36.    Sing rekta kumpul padha rekta,yen disawang saka kadohan kaya wukir kawelagar.

Tembung seta nunggal teges karo tembung………………

a.  Abang, abrit                                                             c.  Ijo, ijem

b.  Putih, pethak                                                           d.  Ireng, langking

37.    “ Yen ing tawang ana lintang, cah ayu. Aku ngenteni tekamu “

Tembung tawang ing perangan lelakon kasebut nunggal teges karo tembung……………..

a.  Langit, sasangka                                                    c.  Dirgantara, bagaskara

b.  Jumantara, gegana                                               d.  Wangsulan a,b lan c bener

38.  ‘’ Minggu kepungku para siswa dijak out school menyang Panti Asuhan “

Tembung ‘ Panti ‘ nunggal tegese karo tembung…………..

a.  Omah, dwija                                                            c.  Sasana, wisma

b.  Turangga, griya                                                      d.  Wangsulan a, b lan c bener

39.    Ukara semboyan iki sing migunakake tembung kawi yaiku……………..

a.  Suradira jayaningrat lebur dening pangastuti                  c.  Mikul dhuwur mendehem jero

b.  Becik ketitik ala ketara                                                          d.  Rukun agawe sentosa crah agawe bubrah

40.    Apa tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’  Bocah wadon sing sampurna  ‘’

a.  Rini Paramita                                                          c.  Sri Rahayu

b.  Putri Kartika                                                             d.  Kenya Sakembaran

41.    Apa tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’  Wanita kang kaya lintang  ‘’

a.  Rini Paramita                                                          c.  Sri Rahayu

b.  Putri Kartika                                                             d.  Kenya Sakembaran

42.    Apa tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’  Cahaya keslametan  ‘’

a.  Rini Paramita                                                          c.  Sri Rahayu

b.  Putri Kartika                                                             d.  Kenya Sakembaran

43.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Katon Bagaskara   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

44.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Sigit Irawan   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

45.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Adhi Karya   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

46.    Apa tegese tembung kawi (Sansekerta) ne :     ’’ Cakra Baskara   ‘’

a.  Mega sing apik                                                       c.  Katon srengenge

b.  Rodha srengenge                                                  d.  Pagaweyan sing apik

47.    Tembung  ‘’ Lelungguhan “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

48.    Tembung  ‘’ Gegambaran “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

49.    Tembung  ‘’ Lelembut “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

50.    Tembung  ‘’ Reresik “ yen ditulis nganggo aksara jawa

a.                                                                                     c.

b.                                                                                     d.

Iklan

Soal Bahasa Jawa Semester Ganjil 2013 Kelas 7

SAKERA
Sakera uga kalebu salah sijining pahlawan saka kabupaten pasuruan, saliyane Untung Surapati. Wektu iku nasibe bangsa pancen banget sengsarane krana dijajah dening walanda. Sarehne Sakera ora bisa mbantu nentengake bebane kaume, mula dheweke banjur terang-terangan nolak pajeg sing dibebanake Walanda marang dheweke.
Sakera nesu banget nalika ndulu kapriye carane mandor kang dadi athek-antheke Walanda , tumindake kanti kasar lan ora manusiawi marang buruh perkebunan. Sakera ngupaya banget anggone nglabuhi rakyat. Wusanane dumadi cecongkrahan sing nganti niwasake salah sijine mandor. Sakera banjur masrahake anggane lan terus diadili sarta dovonis ukuman pakunjaran 15 tahun.
Sawise Sakera kasil metu saka pakunjaran mau, dheweke bener- bener ngugemi prasetyane yaiku kanthi cara ngobong gusis kebon tebune Walanda, saengga Walanda ora bisa panen. Krana Sakera banget sekti mandraguna, walanda kuwalahen ngadhepi. Mula saka iku kanthi akal julige, Walandabanjur ngasut kanca sapegurone Sakera kanggo ngrangker pahlawan kasebut. Ngakali utawa mancing supaya Sakera gelem metu saka pandelikane, yaiku kanthi nekakake kesenian tradisional , kang dadi karemane.
Temen, nedheng-nedhenge kesenian tradisional lumku, Sakera terus ambyur melu mbeksa. Nanging sadurunge beksan ditindakake, sakera dijaluk kanca sapegurone supaya gelem nyelehake clurit ( Sanjata sejenis arit) ing sawatara wektu. Sakera terus mbekso kanthi lekoh, tanpa curiga marang kawilujenganing anggane. Saking lekohe anggone mbeksa nganti ora krasa, ujug-ujug Sakera wis kausung mlebu perangkap, singwis kasediyakake. Perangkap kasebut kaisenan dening sakehing pring kang lancip-lancip, saengga bisa ndadekake tiwase anggane.
Kajarwakake saka ‘ drama Fragmen Kasejarahan Jatim Th 2002’ , Dinas P&K Propinsi Jatim.

Pilihen salah siji wangsulan a, b,c utawa d sing koanggep paling bener !
01. Pahlawan swaka Pasuruhan iku sapa wae ?
a. Untung Surapati c. Clurit
b. sakera d. Wangsulan a lan b bener
02. Sakera iku mujudake rakyat cilik sing kepriye ?
a. Sing tansah wengis marang bangsane c. Sing tansah ambek wani marang bangsane
b. Sing tansah ambek siya marang bangsane d. Sing tansah prihatin marang bangsane
03. Sasuwene ing pakunjaran, apa sing ditindakake Sakera ?
a. Tansah mikirake nasib kasangsaraning rakyate c. Tansah seneng-seneng karo kanca-kancane
b. Lali/ ora eling marang nasib kasangsaraning rakyate d. Ethok-ethok mbala lan ngrewangi Walanda
04. Sawise Sakera kasil metu saka pakunjaran, apa sing banjur ditindakake ?
a. Sakera nyerang bala Walanda kanthi dedelikan c. Sakera tumindak kasar marang bojone Walanda
b. Sakera mbelani rakyat merangi Walanda d. Sakera ngobong gusis kebon tebune Walanda
05. Walanda sawadya balane iku kuwalahen ngadhepi Sakera, Genea mangkono ?
a. Sebab, Sakera iku duweni akal julig c. Sebab, Sakera balane akeh
b. Sebab, Sakera iku sekti mandra guna d. Sebab, sakera iku nggawa clurit ( sejenis arit )
06. Sing dadi kesenengane Sakera iku apa ??
a. Kesenian wayang c. Kesenian Tradisional
b. Kesenian tetembangan d. Kesenian modern
07. Senjata andalane Sakera iku apa ?
a. Keris c. Pring lancip
b. Gaman d. Clurit ( sejenis arit )
08. Sarehne ora bisa mbantu ngentengake beban kaume,Sakera banjur kepriye ?
a. Ngupaya banget anggone nglabuhi rakyat ing maneka kalangan
b. Terang-terangan nolak pajeg sing dibebanake Walanda marang dheweke
c. Milih dadi antek-anteke walanda kang manusiawi mring buruh perkebunan
d. Wangsulan a, b, lan c kabeh bener
09. Nalika dumadi cecongkrahan, Sakera niwasake salah sijining mandor. Saka tumindake mau Sakera divonis
ukuman pakunjaran pirang taun ?
a. Limang taun c. Limang wulan
b. Limolas taun d. Limang dina
10. Kepriye mungguhe Sakera nalika ndulu carane mandor kang numindakake kanthi kasar marang buruh
perkebunan ?
a. Tenang-tenang wae c. Nesu banget
b. Biyasa-biyasa wae d. Diadhepi kanthi sabar
11. Tuladha tembung-tembung sing entuk seselan ………….
a. Sumur, mumpung, lumpang c. Jeledhor, tumemplek, tinuku
b. Nandur, nulis, nindakake d. Wangsula a, b lan c bener
12. Nalika nekani ulang taune kancane, adhiku aklambi abang kembang-kembang. Ater-ater a- ing tembung
aklambi ngemu teges …………..
a. Nganggo c. Tuku
b. Duwe d. Njaluk
13. ……menapa dereng nedha , kok sekulipun taksih wonten.
a. Kowe c. Sampeyan
b. Koen d. Panjenengan
14. Apa …….. wis pirsa yen acarane mengko diundur jam 15:00 WIB ?
a. Kowe c. Sampeyan
b. Koen d. Panjenengan
15. sampu ta sampun , mangke kula dak ….. piyambak tedhanipun.
a. Njupuk c. Mundhut
b. Mendhet d. Wangsulan a, b lan c bener
16. Menawi …… ingkang ngaturi , Insyaallah panjenenganipun kersa rawuh.
a. Kowe c. Sampeyan
b. Ndika d. Panjenengan
17. Unggah-ungguh basa iku kaperang dadi loro , yaiku……….
a. Basa ngoko lan basa krama c. Krama lugu lan krama alus
b. Ngoko lugu lan ngoko alus d. Ngoko alus lan krama alus
18. Titikaning basa ngoko lugu utawa wantah ……….
a. Tembung ngoko kabeh c. Ater-ater lan panambang dikramakake
b. Tembung ngoko kecampuran krama d. Wangsulan a lan c bener
19. Owahaning tembung lingga dadi tembung andhahan iku krana entuk apa ?
a. Wuwuhan, seselan lan camboran c. Ater-ater , seselan lan panambang
b. Ater-ater , dirangkep lan dicambor d. Wuwuhan , dirangkep lan dicambor
20. Sing kalebu wuwuhan iku apa wae ?
a. ater-ater, seselan lan camboran c. Ater-ater , seselan lan panambang
b. Ater-ater , dirangkep lan di cambor d. Ater-ater, rangkep lan panambang
21. Sing kalebu ater-ater anuswara iku ……..
a. Any, am, ang, an c. Sa, pa, pi, pra, tar, ka
b. Dak, ko/kok, di d. Kuma , kami, kapi
22. Sing kalebu ater-ater tripurusa iku ……..
a. Any, am, ang, an c. Sa, pa, pi, pra, tar, ka
b. Dak, ko/kok, di d. Kuma , kami, kapi
23. Sing kalebu seselan iku ……..
a. Ni, ma, er, el c. In, um a, ana
b. In, m, er, el d. In, um, er, el
24. …… Isih bingung ngedume. Tembung ngedume yen diudhal manut linggane ……….
a. Ngedu + me c. Ng+ edu+ me
b. Ng+ edum+ e d. Nge+ du+ me
25. Mung kanggo mepaki kelompok wae. Tembung mepaki yen diudhal manut linggane ……….
a. Me+ pak+ i c. M+ epak+ i
b. Me+ pa+ ki d. M+ pepak+ i
26. Kula dipun …..Ibu, Ibu lajeng ……. Bapak. Tembung-tembung kang trep kanggo nyampurnakake ukara
kasebut.
a. Aturi , ngaturi c. Aturi , nimbali
b. Timbali , nimbali d. Timbali , ngaturi
27. Ibu….kula, kula lajeng …. Bapak. Tembung –tembung sing trep kanggo nyampurnakake ukara kasebut.
a. Ndangu , ndangu c. Ndangu , nyuwun pirsa
b. Nyuwun pirsa , nyuwun pirsa d. Nyuwun pirsa , ndangu
28. Dipun sekecakaken anggenipun …. kula ugi nembe kemawon …. . tembung-tembung sing trep kanggo
nyampurnakake ukara kasebut.
a. Dhahar , dhahar c. Nedha , dhahar
b. Nedha , nedha d. Dhahar , nedha
29. Adhik ….susu, kula……..es teh , lan Bapak ….. kopi . tembung-tembung sing trep kanggo nyampurnakake
ukara kasebut.
a. Ngombe , nginum , ngunjuk c. Nginum , ngunjuk , ngunjuk
b. Nginum , nginum , ngunjuk d. Ngombe , ngombe , ngunjuk
30.. Pangetrapane basa ngoko alus/ andhap : “ sesuk …arep tindak Surabaya”.
a. adhik-adikku c. Aku lan Toni
b. Bapak lan Ibu d. Kanca-kancaku
31. Ing ngisor iki tuladhane basa ngoko alus/ andhap sing bener kajaba ………
a. Bapakku isih gerah waja c. Adhik kudu sare saiki
b. Bapak Ibu guru wis rawuh d. Ibuku ora sida tindak

32. Sing kalebu tuladha tembung dwipurwa ……….
a. Wiwitane c. Memangan
b. Mecoco d. Wangsulan a, b lan c bener
33. Sing kalebu tuladha tembung dwiwasana ………
a. Wiwitane c. Memangan
b. Mecoco d. Wangsulan a, b lan c bener
34. Sing kalebu tembung dwilingga semu ………….
a. Orong-orong c. Nyapa-nyapa
b. Mrana-mrana d. Wangsulan a, b lan c bener
35. sing diunekake rambah pindho wanda wekasan tembunge yaiku………..
a. Dwipurwa c. Dwilingga wantah
b. Dwiwasana d. Dwilingga salin swara
36. Sing diunekake rambah pindho tembung linggane, nanging owah salah siji swarane yaiku……
a. Dwilingga c. Dwilingga wantah
b. Dwilingga semu d Dwilingga salin swara
37. Tembung ‘ Jam dindingku ‘ yen ditulis mawa aksara jawa …………..

a. c.

b. d.

38. Tembung ‘ Gak preduli ‘ yen ditulis mawa aksara jawa …………..
a. c.

b. d.

39. Tembung ‘ Mangan soto ‘ yen ditulis mawa aksara jawa …………..
a. c.

b. d.

40. Tuladha basa ngoko andhap sing bener……
a. Pakdhe lunga dhateng Malang c. Budhe sampun nginum jampi
b. Ibu kula nedha sekul jagung d. Bapak tindak kantor esuk mau
41. Basa ngoko andhap (alus) iku digunakake dening ….
a. Wong sing sapadha-padha umure c. Wong wadon marang bojone
b. Wong tuwa marang wong enom d. Wangsulan a, b, lan c bener
42. Pitik iku asikil loro., dene wedhus asikil papat. Ater-ater a-ing tembung asikil ngemu teges ……
a. Nganggo c. Nggawa
b. Duwe d. Tumemplek
43. Sakabehing tembung lingga sing entuk ater-ater anuswara dadi…….
a. Tembung kriya tanggap c. Tembung kriya lingga
b. tembung kriya tanduk d. Tembung tanggap tanduk
44. Sampeyan menepa sampun…..menawi Bu Sumiatun tilar donya ?
a. Krungu c. Kandha
b. Mireng d. Matur
45. Eyangipun Rinawati…….minggu kepengker.
a. Mati c. Pejah
b. Tilar d. Seda
46. Ibu kula taksih dereng ….saking peken, wekdal bapak tindak Malang.
a. Teka c. Dhateng
b. Dugi d. Rawuh
47. Yen……..bapakmu iku enggal maraa, ben bapakmu ora duka !
a. Diceluk c. Ditimbali
b. Dikongkon d. Dipun timbali
48. Ing basa ngoko alus (andhap). Tembung “aku” owah dadi …..
a. Ingsun c. Kula
b. Dalem d. Aku
49. Ing basa ngoko alus (andhap) . Tembung “kowe” owah dadi …….
a. Sampeyan c. Sliramu
b. Panjenengan d. Wangsulan a, b lan c bener
50. Ing basa ngoko alus (andhap), kepriye mungguhe ater-ater lan panambange ?
a. Ater-ater lan panambange dikramakake c. Ater-ater dikramakake lan panambang ora dikramakake
b. Ater-ater lan panambange ora dikramakake d. Ater-ater ora dikramakake lan panambang dikramakake

Soal Bahasa Jawa Kelas 7 2013

01. Sanepa iku sarupane unem-unem. Kang ngemu surasa………pranyatan sing di ungkap utawa ditulisake.

a. Kosok baline                                                c. Luwih saka

b. Padha karo                                                  d. Kurang saka

02. Lumrahe sanepa dienggo guyon parikeni / nyindir liyan kanthi cara……………..

a. Rada kasar                                                  c. Biyasa wae

b. rada alus                                                     d. Prasaja wae

03. Sanepa iki bacutna:  Utange………… ( Tegese , Utange akeh banget )

a. Arang wulu pitik                                            c. Arang wulu kucing

b. Arang kranjang                                             d. Arang arang

04. Apa tegese sanepa: Tembunge pahit madu

a. Tembunge kasar banget                               c. Tembunge ora dingerteni

b. Tembunge nlarani ati                                    d. Tembunge manis banget

 

05. Cerita karangan kang awujud gancaran kang isine bab- bab ngayawara / ora ana kanyatane arane ?

a. Legenda                                                      c. Dongeng

b. Mite                                                             d. Sage

06. Dongeng kangnyritaake dumadine alam / panggonan arane…….

a. Legenda                                                      c. Fabel

b. Mite                                                             d. Sage

07. Dongeng sing ceritane bab kewan sing nggambarake watak-wantune sarta adat tata carane manungsa

Arane…………………..

  1. Legenda                                                     c. Fabel
  2. Mite                                                            d. Sage

08. Dongeng manuk Greja lan manuk Manyar klebu ewone……

a. Legenda                                                      c. Fabel

b. Mite                                                             d. Sage

09. Guritan iku mujudake rakitaning ukara kang mentes sarta…………….

a. Ngandut wirama                                           c. Kentheling surasa

b. Dhong – dhinge swara                                  d. Wangsulan a, b, c lan d bener

10. Guritan iku basa indonesiane padha karo…………

a. Puisi                                                            c. Prosa

b. Pantun                                                         d. Syair

11. Guritan iku kaperang dadi loro……………..

a. Guritan modern lan tradisional                       c. Guritan gagrak anyar lan tradisional

b. Guritan modern lan gagrak lawas                  d. Guritan gagarak anyar lan gagrak lawas

12. Guritan wujud rakitan ukara kang wantah lumrahe……….

a. Angel dimangerteni maknane                        c. Kadang gampang, kadang angel

b. Gampang dimangerteni maknane                  d. Butuh pengalaman maca guritan

13. Salah siji ciri utawa titikane parikan yaiku…….

a.Sapada dumadi rong ukara                            c. Sapada dumadi rong pada

b.Sapada dumadi rong gatra                            d. Sagatra dumadi rong ukara

14.Bebukane parikan iku manggon ing ngendi ?..

a. Gatra siji                                                      c. Ukara kapisan

b. Gatra loro                                                    d. Ukara kapindho

15. Wos utawa isining parikan manggon ono ing………………

a. Gatra siji                                                      c. Ukara kapisan

b. Gatra loro                                                    d. Ukara kapindho

16. Tuladha tembung yogaswara……….

a. Wira – wiri                                                     c. Mota – mati

b. Kartana – kartini                                           d. Pemudha- pemudhi

17. Tembung “ Wanda “ iku basa indonesiane padha karo…….

a. Suku kata                                                    c. Kalimat

b. Kata                                                            d. Bait

18. Tembung “ Padha “  iku basa indonesiane padha karo…….

a. Suku kata                                                    c. Kalimat

b. Kata                                                            d. Bait

19“ Nalika ibu dhahar, aku melu mangan pisan “  Ukara iku migunaake basa…………………….

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

20. “ Wekdal Bapak kondur, kula dereng wangsul saking sekolahan “  Ukara iki mawa basa………….

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

21. “ Adhik…………….bubur, Aku…………… sega goreng, Bapak…………….sega rawon “

a. Maem, mangan, nedha                                 c. Maem, mangan , dhahar

b. Mangan, nedha, dhahar                                d. Mangan, dhahar, dhahar

22. “ Wektu Bapak…………..Aku, Ibu……………Eyang putri “

a. Nyeluk, nyeluk                                              c. Nimbali, ngaturi

b. Nimbali, nimbali                                           d. Ngaturi, nimbali

23.” Thole , kena enggal sinaua. Aja dolanan play station  wae ! “    Iku ngono guneme………..

a. Guru marang muride                                     c. Kangmas marang adhine

b. Wwong tuwa marang anake                          d. Mbakyu marang adhine

24. Bocah sing durung ngerti unggah-ungguh, lumrahe migunakake basa…..

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

25. “ Eyangku lagi dhahar.”    Ukara iku migunaake basa………………

a. Ngoko lugu                                                  c. Krama lugu

b. Ngoko alus                                                  d. Krama alus

26” Thole, kae lho Bapak rawuh !” ukara iki mawa basa……….

a. Ngoko lugu / wantah                                     c. Krama lugu / madya

b. Ngoko alus / andhap                                    d. Krama alus / inggil

Soal Bahasa Jawa Pilihan ganda kelas 8 2013

01.  Wong sing nglakokake / nyritaake wayang kasebut……….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

02.  Wong sing nabuh gamelan ing pagelaran kesenian kasebut………

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

03.  Wong sing dadi juru nembang ( Penyanyi )  sing mbarengi gamelan kasebut ……….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

04.  Wong sing nyuara-ake tetembangan ( backing vokal ) sing mbarengi gamelan kasebut…….

a. Niyaga                                                         c. Dhalang

b. Sindhen                                                       d. Penggerong

05.  Ayo……………..….tembange di dhapuk dhisik, bubar iku nuli nembang bebarengan !

a. Cakepan                                                      c. Gamelan

b. Gendhing                                                     d. Gambang

06.  Mangga kita ngaso sawetawis, gamelanipun dipun …………….rumiyin.

a. Buka                                                            c. Suwuk

b. Bawa                                                           d. Beksa

07.  Wong sing elek aten-atene ing aranan………………

a. Atine kethul                                                  c. Atine dhongdhong

b. Atine ana wulune                                          d. Wangsulan b lan c bener

08.  Wong sing gumedhe utawa sombong ing aranan………

a. Dhuwur atine                                                c. Dhuwur pangkate

b. Gedhe endhase                                            d. Wangsulan a lan b bener

09.  Aturan kang ana ing sajrone luwih longgar, yaiku dumunung ana ing…………………

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

10.  Peserta ora diwatesi secara ketat lan lumrahe mujudake kelompok cilik kang salah siji ing antarane

tampil minangka pemimpin tanpa wakil iki titikane……….

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

11.  Diskusi iku lumrah dieloki dening kabeh siswa kelas, iki titikane……………..

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

12.  Pemimpin darbe fungsi minangka moderator, dene wakile minangka sekretaris / notulis kang ditugasi

nyathet notulen. Iki titikane………………..

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

13.  Agenda bab sajrone dhiskusi disampekake dening sawijining pemrasaran utawa luwih ( lumrahe –

Luwih ). Pemrasaran secara gegantenan nyampekake andharan panemune ngenani topik kang padha

utawa salah siji aspek saka topik kang padha kasebut.Iki mujudake titikan utawa ciri………………….

a. Diskusi informal                                           c. Diskusi Panel

b. Diskusi formal                                             d. Diskusi Simposium

14.  “ Njanur gunung, kadingaren dolan mrene “ iki mujudake tuladhane wangsalan…….

a. Padinan                                                       c. Rangkep

b. Lamba                                                         d. Wangsulan a, b, lan c bener

15.  “ Surya kembar ing wadana, aja kemata yen kowe gela “  Surya kembar ing wadana batangane………

a. Netra                                                           c. Mripat

b. Mata                                                            d. soca

16.  “ Kembang gedhang isih mudha patute golek piwulang “  Kembang gedhang  batangane………….

a. Tuntut                                                          c. Gedhebog

b. Ontong                                                        d. Bungkil

17.  “ Reca kayu, goleka sabda-sabda rahayu “  Reca kayu , batangane……………

a. Boneka                                                        c. Ukiran saka kayu

b. Golekan                                                       d. Pahatan kayu

18.  “ Roning mlinjo, sampun sayah nyuwun ngaso “ Iki mawa purwakanthi ……..

a. Guru swara                                                   c. Guru basa

b. Guru sastra                                                  d. Guru lagu

19.  “ Kolik priya , priyagung Anjani putra “ Iki mawa purwakanthi ……

a. Guru swara                                                   c. Guru basa

b. Guru sastra                                                  d. Wangsula a, lan c bener

20.  Sela usus, pring kang rinujit miring. ( wungkal , tutus ). Aja wangkal , lamun ingutus wong tuwa.

Iki mujudake purwakanthi…………..

a. Padinan                                                       c. Rangkep

b. Lamba                                                         d. Sinawung tembang

21.  Kowe iku aja sok dhemen…..liyan, kuwi dosa !

a. Metani lupute                                               c. mateni pangane

b. Mbukak wadine                                            d. Wangsulan a, b, lan c bener

22.  Rembuge bocah kae …………, mula sing krungu banjur nesu.

a. Ngabangake kuping                                     c. Medhot dalan

b. Ngenaki ati                                                  d. Wangsula a lan c bener

23.  Tembang pucung kalebu salah sijine……..

a. Tembang dolanan                                         c. Tembang tengahan

b. Tembang macapat                                       d. Tembang gedhe

24.  Wangsalan iku unen-unen saemper….. Batangane wis dikandakake pisan, mung wae ora melok / cetha.

a. Guritan                                                         c. Parikan

b. Cangkriman                                                 d. Gancaran

25.  Wangsalan iku kaperang dadi pira ?

a. Rong wanra                                                  c. Patang warna

b. Telung warna                                                d. Limang warna

26.  Wangsalan Rangkep iku wangsalan kang ngemu ………

a. Batangan mung siji                                       c. Batangan luwih saka siji

b. Batangan loro                                              d. Batangan ora mesti

Soal Bahasa Jawa SMP – GURITAN Ver 08 2013

Upama  Aku  Ketemu  Simbok

                ( Dening Raden Sunartono )

Upama aku bisa ketemu simbok

Arep tak gawakke sakronce kembang mlathi

Tak tuntun ana ing padhanging sesuketan

Tak kongkon manuk-manuk padha nyanyi

Tembang katresnane anak marang wong tuwa

Upama aku bisa ketemu simbok

Arep tak usap eluh ing pipine

Nalika simbokku nangis, ngelingi jaman rekasane

Aku bakal ngundang kupu-kupu

Supaya nari lan gandheng-gandhengan

Simbokku mesthi seneng lan ngetokake eseme

Upama aku bisa ketemu simbok

Aku bakal ngumpulake bulir-bulir embun

Sing tumetes ana ing pucuking gegodhongan

Dak aturake simbok

Kanggo masuh sikile sing kebak blethok

Emane aku ora bakal ketemu simbok

Sing wis mapan sare ana ing sandhinge Gusti

Ngrasakake katentreman sing abadi

Ngisep wohing katresnan kang sejati

Ing Ngarsane Allah Kang Maha Suci

       ( Kapethik saka PS, No 14 3April 2010 , kaca 40 )

01 Guritan Upama aku bisa ketemu simbok, klebu tuladhane guritan………

a. Gagrak anyar                                               c. Gagrak modern

b. Gagrak lawas                                               d. Gagrak tradisional

02. Paraga utamane guritan Upama aku bisa ketemu simbok………

a. Aku                                                             c. Kowe

b. Simbok                                                       d. Dheweke

03.Sajrone gurita Upama aku bisa ketemu simbok , ing ngendi ta simboke ?

a.Lagi lunga                                                     c. Wis nang sawah

b.Lagi turu                                                       d. Wis seda

04. Apa ta pepinginane pangripta ing guritan Upama aku bisa ketemu simbok ?

a. Mulyaake simboke                                       c. Ngurmati simboke

b. Nyenengake simboke                                   d. Wangsulana. b c.lan d bener

05. Apa kang dadi temane guritan Upama aku bisa ketemu simbok ?

a. Bektine anak marang wong tuwa                   c. Bektine anak marang ibune

b. Bales budine anak marang wong tuwa           d. Bales budine anak marang ibune

06. Amanat apa sing bisa dijupuk saka guritan Upama aku bisa ketemu simbok ?

a. Anak kudu mulyaake ibune                           c. Anak kudu mulyaake simbahe

b. Anak kudu mulyaake bapake                        d. Wangsulan a, b c lan d bener

07. Ing pada pira, yen sing masuh sikile simbok kang kebak bletok nganggo bulir-bulir embun ?

a. Pada siji                                                      c. Pada telu

b. Pada loro                                                    d. Pada papat

08. Ing pada pira , menawa simbok arep diundangake kupu-kupu supaya nari lan gandheng-gandhengan,

ben simbok seneng lan ngetokake eseme ?

a. Pada siji                                                      c. Pada telu

b. Pada loro                                                    d. Pada papat

09.Ing pada pira , paraga Upama aku ketemu simbok ,nrimo kahanan yen sejatine simbok wes seda ?

a. Pada siji                                                      c. Pada telu

b. Pada loro                                                    d. Pada papat

10.Guritan Upama aku ketemu simbok anggitaning  sapa ?

a. Saka PS                                                      c. Aku lan simbok

b. Raden Sunartono      d. Raden Sartono

Soal Bahasa Jawa SMP – GURITAN Ver 07 2013

Wacanen geguritan iki kang pratitis , lan wangsulana pitakone

 

             Gumregut  Wanci  Esuk

                ( dening Nursyamsu Hidayat )

Sulak bang sisih wetan

Pratandha rahina tumeka

Nyulihi ratri kang kudu bali

Walang jangkrik sirep

Mbarengi mbok bakul kang nggendong wakul

Trontong-trontong bagaskara munggah angkasa

Wancine jalma kudu makarya

Gumregah gumregut rebut cukup

Manut kabiasan kang disambut

Para tani nggiring kebo mundhak luku

Para guru nganggo sepatu nyangking buku

Para poltas kanthi teges ngatur lalulintas

Para dagang mbuka los nawakake uwos

Dene pengarang ongkang-ongkang nulisi dluwang

Jer kabeh mau mburu cukup

Urip ing jaman kang sarwa ewut

Gliyak-gliyak mbaka sapecak

Watone ora nerak ukum sarak

( PS , No.43- 23 Oktober 2009 )

01.  Guritan “ Gumregut Wanci Esuk “ iku karyane sapa ?

a. Nur Syamsu                                            c. Nur Hidayat

b. Nur Samsyu                                            d. Nur Syamsu Hidayat

02.  “ Trontong – trontong bagaskara munggah angkasa “ ngemu teges……

a. Srengenge wiwit njedul                             c. Srengenge arep angslup

b. Srengenge wis ing tengah akasa              d. Srengenge katon sumunar

03.  Ing guritan “ Gumregat Wanci Esuk ” apa sing ditindakake para tani ?

a. Nggiring kebo nang kebonan                   c. Nggiring kebo mundhak luku

b. Nggiring kebo menyang sawah                d. Wangsulan a, b, lan c bener

04.  Sapa uga sing ngatur lalu lintas kanthi teges ing wanci esuk mau ?

a. Para polisi patroli                                    c. Para polisi keamanan

b. Para polisi lalu lintas                                d. Para polisi pamong praja

05.  Banjur sapa sing ongkang – ongkang nulisi dluwang ?

a. Para pengarang                                       c. Para siswa ing sekolahan

b. Para dagang                                           d. Para  wartawan

06.  Ing guritan “ Gumregut Wanci esuk “ Sulak bang sisih wetan….kuwi ngemu arti apa ?

a. Wes wanci esuk                                       c. Wes wanci sore

b. wes wanci awan                                       d. Wesc wanci bengi

07.  Ing guritan “ Gumregut Wanci esuk “ Para guru nganggo…………..nyangking……….. .

a. Buku – buku                                            c. Buku – sepatu

b. Sepatu – buku                                         d. Sepatu – sepatu

08. Ing guritan “ Gumregut Wanci esuk “ Para dagang dodolan apa ?

a. Ulos                                                        c. Umos

b. Uwos                                                      d. Los

09. Guritan “ Gumregat Wanci Esuk “ iku ngumu surasa apa ?

a. Wanci esuk kudu mulai makarya               c. Makarya ngupakara panguripan

b. Golek sarana kebutuhane urip                  d. Wangsulan a, b, lan c bener

10. Guritan “ Gumregat Wanci Esuk “ iku mituduhke yen golek panguripan kudu……

a. Kanti sarwo cukup                                   c. Ora keno serakah

b. Kanthi waton kang bener                          d. Wangsulan a, b, lan c bener

Soal Bahasa Jawa SMP – Bacaan Ver 02 2013

RADEN ARJUNA (JANAKA)

Raden Arjuna (Janaka/ Permadi) satriya panengahing Pandhawa, putrane Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi. Kasatriyane ing Madukara. Wujude satriya bagus tanpa cacad. Ing jagad ora ana tandhingane bab kebagusane, amarga Janaka minangka simbol amal becik. Amal becik ora bisa pisah klawan swarga (Jannah). Janaka saka tembung jannahuka, tegese swargamu. Mula sapa sing kepengin mlebu swarga, kudu tumindak becik lan nindakake tuntunaning agama kanthi temen.

Arjuna satriya digdaya sekti mandraguna, polatan luruh jatmika, prigel ing samubarang, seneng tetulung marang sapa bae, mula ditresnani dening sapa bae. Ora mokal yen garwane pirang – pirang. Bojo akeh iki tegese Janaka ditresnani dening sapa bae. Yen priya ngondhangake kasudibyane, yen wanita ngondhangake sigiting citra.

Arjuna kejaba sugih bojo, uga sugih kawruh (ilmu), sugih gaman lan mantran, sugih guru. Meguru marang Begawan Padmanaba antuk aji telung warna, yaiku :

1. Aji Sepiangin, dayane aji yen kawateg, kebating lakune Arjuna tan prabeda kaya kebating angin. Lakune bisa ngungkuli lakuning barat,

2. Aji Malayabumi, Arjuna bisa ilang sapalungguhan,

3. Aji Sempaliputri, Arjuna bisa manijing ajur ajer.

Pusakane pirang – pirang. Kang asring digunakake : Keris Pulanggeni, Kalanadhah, Panah Merdaging, Rodha Dhadhali, Haryas Sangkala, Sarutama, Pasopati.

                                                                                                                 Mulyantara

Djaka Lodang Nomor 34, 23 Januari 2010

 

Pilihen salah siji wangsulan a, b c utawa d sing koanggep paling bener !

 

1.Jeneng liyane Permadi/Janaka iku sapa?

a.Bimasena                                           c.Puntadewa

b.Arjuna                                                d.Nakula

2.Pandhawa sing angka loro iku sapa?

a.Puntadewa                                                    c.Sadewa

b.Nakula                                                        d.Werkudara

3.Janaka iku putrane sapa ?

a. Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi            c. Nakula lan Pandhawa

b. Prabu Kunthi lan Dwei Pandhu            d. Sadewa lan Nakula

4.Ana ngendi kasatriane raden Arjuna ?

a.  Ndwaraka                                         c.  Ndwarawati

b.  Madukara                                                    d.  Panca kusuma

5.Sapa gurune Janaka ?

a.  Begawan Padmanaba                        c . Begawan Pandhu dewanatha

b.  Begawan Bhisma                               d . Begawan Wisrawa

6.Bapake Pandhawa iku  sapa ?

a. Pandhu Dewanata                            c. Yudhistira

b. Drestarata                                        d . Sengkuni.

7.Pulanggeni iku senjatane sapa    ?

a.  Prabu baladewa                                c.   Prabu Duryudana

b.  Prabu Kresna                                     d.   Raden Janaka

8.Sanjatane Raden Janaka iku apa  ?

a.   Keris pulanggeni                              c.  Rodha Dhadhali

b.   Panah Merdaging                            d.   Jawaban a. b.lan c bener

9.Apa dayane aji Malaya Bumi kagungane raden Arjuna  ?

a.   Arjuna bisa manijing ajur ajer                                c.  Arjuna bisa ilang sapalungguhan

b.   Arjuna satriya digdaya sekti mandraguna             d.   Jawaban a,b,lan c bener

10. Apa dayane aji Malaya Bumi kagungane raden Arjuna  ?

a.   Arjuna bisa manijing ajur ajer                                c.  Arjuna bisa ilang sapalungguhan

b.   Arjuna satriya digdaya sekti mandraguna             d.   Jawaban a,b,lan c salah